Akcija!

CLEANYCLEAN ALCO PLUS S 750ML

39,00 kn bez PDV

Sredstvo na bazi bigvanida i alkohola, namijenjeno brzoj dezinfekciji površina i predmeta u prehrambenoj industriji, pripremnicama hrane i ostalim djelatnostima. Nije ga potrebno ispirati.

Cleanyclean Alco Plus S je sredstvo pripravljeno za izravnu uporabu, namijenjeno dezinfekciji svih vrsta tvrdih površina uključujući i površine koje dolaze u dodir s namirnicama. Posebna mješavina alkohola i baktericida omogućava brzu i učinkovitu dezinfekciju opreme i drugih tvrdih površina. Mikrobicidni učinak se postiže nakon 2 minute, a antimikrobni film na površini, ostaje aktivan do 6 sati od nanošenja.

 

SKU: 93086 Kategorije: ,

Opis

OPASNOST!
SADRŽI: propan-2-ol 414 g/kg, etanol 276 g/kg, kvarterni amonijevi spojevi, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi 0,22 g/kg, poli (heksametilenbigvanid), hidroklorid 0,18 g/kg,neionski tenzidi <5%.
OZNAKE UPOZORENJA: H319 uzrokuje jako nadraživanje oka, H225 lako zapaljiva tekućina i para. H336 može izazvati pospanost i vrtoglavicu.

Oznake obavijesti: P102 (čuvati izvan dohvata djece), P210 (čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja, ne pušiti), P233 (čuvati u dobro zatvorenom spremniku), P305+P351+P338U – U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta, ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju, nastaviti ispirati. P337+P313 ako nadražaj oka ne prestaje, zatražiti savjet/pomoć liječnika. P303+P361+P353 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću, isprati kožu vodom ili tuširanjem. P370+P378 u slučaju požara za gašenje rabiti: suhi pijesak, suha sredstva ili pjenu otpornu na alkohol. P403+P235 skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim. P501 odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa Zakonom o otpadu. Predati tvrtci ovlaštenoj za sakupljanje opasnog otpada. Samo za profesionalnu uporabu.

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Za dodatne informacije vidi Sigurnosno-tehnički list.

Dobavljač: IVERO d.o.o., Radnička cesta 173t, Zagreb, tel: 01/2406 900